Rozwody – podstawowe informacje

Posługiwania się tymi terminami nie da się uniknąć w sprawie rozwodowej – co zatem w praktyce znaczą takie pojęcia jak: powód, powódka, pozwany, pozwana, pozew, dowody, odpowiedź na pozew, OZSS, RODK, sygnatura?

Powód – to mężczyzna, który złożył pismo rozpoczynające sprawę (pozew) o rozwód
Powódka – to kobieta, która złożyła pismo rozpoczynające sprawę (pozew) o rozwód
Pozwany – to mężczyzna, którego żona (powódka) złożyła pozew o rozwód
Pozwana – to kobieta, której mąż (powód) złożył pozew o rozwód

Inaczej mówiąc, jeśli to Ty rozpocząłeś/aś postępowanie (złożyłeś/aś pozew o rozwód), to jesteś powodem lub powódką (zamiennie używa się pojęcia „strona powodowa”) a Twój przeciwnik to pozwany lub pozwana (zamiennie używa się pojęcia „strona pozwana”). Jeśli zaś postępowanie rozpoczęła Twoja żoną/mąż to ona/on jest powódką/powodem, a Ty jesteś pozwanym lub pozwaną i tak już będziesz nazywany w sądzie do końca postępowania.

Pozew – to rodzaj pisma procesowego rozpoczynającego sprawę, pierwsze pismo w sprawie. Powinno zawierać imię, nazwisko, adres wnoszącego pismo, który odtąd staje się powodem lub powódką oraz imię, nazwisko, adres przeciwnika, a więc w sprawie rozwodowej współmałżonka, który odtąd staje się pozwanym lub pozwaną. Dodatkowo powinno się podać nr PESEL obu stron. W takim piśmie musimy dokładnie określić żądanie (np. wniosek o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy pozwanego, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej powódce, zasądzenie od pozwanego alimentów w określonej kwocie na dzieci) i przytoczyć okoliczności faktycznych uzasadniające nasze żądanie, podać dowody, najlepiej od razu wszystkie nam znane. Należy także umieścić informację, czy toczyło się pomiędzy stronami postępowanie mediacyjne. Pozew o rozwód jest pismem podlegającym opłacie stałej 600 zł. Pozew składamy w 2 egzemplarzach, trzeci zachowujemy dla siebie. Możesz go złożyć osobiście na dzienniku podawczym w budynku sądu lub za pośrednictwem listu poleconego na poczcie. Zadbaj o zachowanie potwierdzenia nadania.

Dowody – to wszystko to co może potwierdzić nasze twierdzenia. Dokumenty, świadkowie, zdjęcia, nagrania, maile, smsy. Czy jeśli mówię prawdę muszę przedstawiać dowody? Niestety tak, jeżeli chcesz wygrać sprawę. Ogólna zasada jest taka, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Jak dużo powinno być tych dowodów? Nie chodzi o ilość, ale jakość. Jak mam przedstawić dowody? Najlepiej w pozwie, ewentualnie dalszym piśmie procesowym, na rozprawie do protokołu. Trzeba wskazać rodzaj dowodu, np. zeznania świadka (tu jego dane i adres), dokument oraz tzw. tezę dowodową, czyli jakie okoliczności dowód ten ma potwierdzić np. rozkład pożycia i jego zawinienie przez pozwanego.

Odpowiedź na pozew – to rodzaj pisma procesowego, najczęściej drugie pismo w sprawie, a pierwsze składane przez stronę pozwaną (pozwanego lub pozwaną), powinno zawierać sygnaturę sprawy, imiona, nazwiska, adresy obu stron. Najczęściej sąd doręcza pozew wraz z wezwaniem do ustosunkowania się do niego na piśmie, właśnie w formie odpowiedzi na pozew i wyznacza w tym celu określony termin (zwykle 14 dni) pod rygorem pominięcia twierdzeń i dowodów zgłoszonych po terminie.

W takim piśmie musimy dokładnie określić nasze żądanie (np. oddalenie powództwa o rozwód, wniosek o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy powoda, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej pozwanej, zasądzenie od powoda alimentów w określonej kwocie na dzieci) i przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające nasze żądanie, podać dowody, najlepiej od razu wszystkie nam znane, ustosunkować się do twierdzeń strony przeciwnej. Nie wniesiesz odpowiedzi na pozew, ryzykujesz pominięciem swoich twierdzeń i dowodów, a nawet Wyrokiem zaocznym, gdybyś także nie stawił się na rozprawę.

RODK – to skrót Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego, specjalnej placówki na terenie kraju do 2015 roku opiniującej m. in. w sprawach rodzinnych, zespół psychologów i pedagogów wydających opinie w sprawach władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców z dzieckiem, tego czy dobro dzieci nie sprzeciwia się orzeczeniu rozwodu. Wydanie opinii poprzedzało badanie rodziców i dzieci.

OZSS – to skrót Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, Znajdują się one w Sądach Okręgowych na terenie kraju, utworzone w miejsce dotychczasowych Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno – Konsultacyjnych ( RODK ), działają od 1.01.2016 , są to specjalne placówki na opiniujące m. in. w sprawach rodzinnych, zespół psychologów i pedagogów wydających opinie w sprawach władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców z dzieckiem, tego czy dobro dzieci nie sprzeciwia się orzeczeniu rozwodu. Wydanie opinii poprzedza badanie rodziców i dzieci.

Sygnatura – to nr sprawy, kombinacja liter i cyfr, nadawana jest po wniesieniu pozwu i w dalszych pismach należy ją zawsze powoływać, aby nasze pismo trafiło do właściwych akt. Sygnaturę trzeba znać, aby zasięgnąć informacji o sprawie, zbadać akta. Jeśli jej zapomnisz, to pracownik sekretariatu pomoże Ci ją ustalić, jeśli powiesz mu w którym roku sprawa została wniesiona (został złożony pozew) oraz podasz imiona i nazwiska stron postępowania.

Więcej na stronie głównej adwokata od rozwódów z Krakowa