Jak wygląda rozprawa rozwodowa? – cz. III – Jak to będzie po kolei?

Sprawdzenie obecności

Początek rozprawy rozwodowej przypomina nieco szkołę, ponieważ następuje sprawdzenie obecności.

Na polecenie przewodniczącego składu  orzekającego protokolant odnotowuje w protokole, kto się stawił, a kto nie.  To też moment sprawdzania, czy nieobecni zostali prawidłowo zawiadomieni, odczytuje się adnotacje poczty na tzw. zwrotnych potwierdzeniach odbioru korespondencji sądowej, Jeśli zaś niestające na rozprawę osoby pisemnie się usprawiedliwiały, to wówczas odczytuje się takie pisma. Sąd podejmuje decyzję co do konsekwencji ich niestawiennictwa.

Sprecyzowanie stanowisk stron

RozwódJeżeli nie ma formalnych przeszkód do przeprowadzenia rozprawy, następuje pierwsze udzielenie głosu stronom lub ich pełnomocnikom ( jeśli są w sprawie ), którzy przedstawiają swoje stanowisko, na początek powód ( powódka ), z reguły strona powodowa podtrzymuje swój pozew, a pozwana stanowisko zawarte w odpowiedzi na pozew. Sąd może oczekiwać również bardziej szczegółowego wyartykułowania żądań, a więc tego, o co wnosimy w zakresie tego, czy chcemy rozwodu, w jakiej formie, co w władzą rodzicielską, kontaktami i alimentami.

Co do zasady, to Sąd  ( Przewodniczący składu ) decyduje kiedy, komu, w jakiej kolejności udziela głosu. Więc jeśli chcesz się wypowiedzieć na dalszym etapie, to poproś o taką możliwość.

Najlepiej rozwód bez orzekania o winie

Z ust Sądu usłyszysz zapewne peany na temat zdecydowania się na rozwód bez orzekania o winie, zamiast z żądaniem ustalania takiej winy, a także o możliwości ugodowego załatwienia sporu w drodze mediacji.  Dowiesz się także, że jeśli zrezygnujesz z winy, masz szansę na szybki rozwód. O tym, jak podjąć w pełni świadomą decyzję o rezygnacji z winy piszę tutaj.

Informacyjne przesłuchanie stron w rozwodzie

Na pierwszej rozprawie w spornych sprawach zwykle następuje tzw. informacyjne przesłuchanie stron, które służy ustaleniu, jakie istotne dla rozstrzygnięcia okoliczności są pomiędzy stronami sporne i pozwala Sądowi ustalić kierunek postępowania dowodowego. To ważne przesłuchanie, mimo, że  ma inne znaczenie niż właściwe przesłuchanie stron, które następuje w końcowej części postępowania dowodowego.

Jeżeli otrzymałeś wezwanie na rozprawę, a nie tylko zawiadomienie, to wysoce prawdopodobne, że będziesz przesłuchiwany. Kolejność jak zwykle najpierw powód, potem pozwany, choć Sąd może ograniczyć przesłuchanie informacyjne tylko do jednej strony np. jeśli akurat od niej chce uzyskać jakieś informacje. Niekoniecznie musisz wtedy stać za barierką na środku sali.

Postępowanie dowodowe w rozwodzie

Na rozprawę Sąd wzywa także świadków, z reguły najpierw zawnioskowanych  w pozwie, potem tych z odpowiedzi na pozew, kolejność może być czasem inna, jeżeli taką sąd ustali np. po przesłuchaniu informacyjnym.

Przeprowadza się także inne zawnioskowane dowody, np. z dokumentów prywatnych i urzędowych, z nagrań, opinii biegłych.

Obowiązkowe przesłuchanie stron w rozwodzie

Końcowym etapem postępowania dowodowego  jest przesłuchanie samych stron, w kolejności jak wyżej.  Odbywa się ono na stojąco  przy barierce dla świadków. W rozwodzie na tym etapie obowiązkowe jest przesłuchanie zarówno strony powodowej, jak i pozwanej.

Przed przystąpieniem do przesłuchania sąd uprzedza strony, że obowiązane są zeznawać prawdę i że stosownie do okoliczności mogą być przesłuchane ponownie po odebraniu od nich przyrzeczenia. Przed odebraniem przyrzeczenia sąd uprzedza stronę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.

Pomoc adwokata podczas przesłuchania stron w rozwodzie

Spotykam się czasem z pytaniem, czy jako adwokat nie mogłabym zeznawać za klienta. Niestety polska procedura nie przewiduje takiej możliwości, aby profesjonalny pełnomocnik zastąpił Cię w składaniu zeznań. Adwokat w rozwodzie, co prawda, nie może zeznawać za Ciebie, ale może bardzo Ci pomóc w trakcie przesłuchania poprzez zadawanie odpowiednich pytań naprowadzających na pożądane fakty. Jeśli czegoś zapomnisz, także możesz liczyć na pomoc adwokata.

Końcowe głosy stron

Po uznaniu sprawy za dostatecznie wyjaśnionej do rozstrzygnięcia, przewodniczący zamyka rozprawę, i udziela głosu stronom, które ostatecznie formułują swoje stanowisko i je uzasadniają mając na uwadze wyniki postępowania dowodowego.

W oczekiwaniu na rozwód

Sąd udaje się na naradę, po której następuje ogłoszenie Wyroku. Czasem samo ogłoszenie wyroku nie  nastąpi od razu, ale zostanie odroczone do 2 tygodni

Wyroku wysłuchujesz na stojąco. Po odczytaniu sentencji usłyszysz ustne motywy rozstrzygnięcia, na tym etapie już można usiąść.

Rozwód po pierwszej rozprawie

Z uwagi na ilość i skomplikowanie materiału dowodowego rozwód zwykle nie kończy się na jednej rozprawie, postępowanie dowodowe jest podzielone na kilka etapów, na dany termin wzywane jest po kilka osób do przesłuchania. Nie dotyczy to sytuacji, w której  stanowiska stron są zgodne, tu możemy liczyć na Wyrok już po pierwszej rozprawie. Warto zatem jeszcze przed rozprawą podjąć kroki prawne, aby było to możliwe i dążyć do porozumienia na wszystkich płaszczyznach, jakie wiążą się z rozwiązaniem małżeństwa, pomoże w tym adwokat jako profesjonalny pełnomocnik.

Autor Adwokat Małgorzata Tokarz