Gdy pozew o rozwód został wniesiony do sądu, a Ty nie chcesz się rozwodzić

Od podjęcia decyzji o rozwodzie do formalnego złożenia „papierów rozwodowych” w Sądzie upływa czasem sporo czasu, nieraz nawet całe lata, stąd do takiej decyzji się dojrzewa.  Bywa także i tak, że pozew składany jest pod wpływem silnych, nagłych emocji i nie zawsze jest decyzją do końca przemyślaną.

Niezależnie od sytuacji w chwili składania pozwu, po zainicjowaniu sprawy sądowej sytuacja także może ulec zmianie i rozwodzący się małżonkowie mogą stracić pierwotne zainteresowanie uzyskaniem wyroku rozwodowego. Sprawy rozwodowe trwają długo, wiele zatem może się w międzyczasie wydarzyć. Dziś o tym, co  można zrobić w takiej sytuacji, a ściślej jaką prawnoprocesową drogę wybrać, aby uzyskać oczekiwany efekt końcowy.

Wiele zależy od tego, czy jesteś powodem, czy pozwanym

Gdy jesteś powodem

Gdy pozew o rozwód został wniesiony do sądu, a Ty nie chcesz się rozwodzićGdy jesteś powodem, a więc stroną, która złożyła pozew rozwodowy, możesz wniesiony przez siebie cofnąć.

Skuteczne cofnięcie pozwu powoduje umorzenie postępowania rozwodowego i sprawia, że sąd o rozwodzie nie będzie orzekał. Podejmując decyzję o takim zakończeniu postępowania, trzeba mieć na względzie miedzy innymi to, iż tym samym nie zapadnie żadne końcowe orzeczenie także w przedmiocie alimentów oraz władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz kontaktów z dziećmi.

Nie bez przyczyny użyłam tu słowa „ skuteczne” przy cofnięciu pozwu, bo po złożeniu pozwu nasza wola może okazać się niewystarczająca.

Po pierwsze wiele zależy od etapu procesu, w którym złożysz oświadczenie o cofnięciu pozwu, gdyż może być niezbędna zgoda drugiego małżonka na to cofniecie.

Po drugie Sąd rozwodowy kontroluje Twoje oświadczenie o cofnięciu pozwu pod kątem jego zgodności z prawem, zasadami współżycia społecznego i tego, czy nie zmierza ono do obejścia prawa.

Tak więc musisz się liczyć z tym, iż motywy, jakimi kierujesz się składając oświadczenie o cofnięciu pozwu ( np. pojednanie z mężem, żoną, chęć ratowania małżeństwa, dobro dzieci ) będą badane przed sądem rozwodowym w aktualnej sprawie, jak i sądem, który w przyszłości będzie orzekać o Twoim rozwodzie, gdyby po umorzeniu postępowania doszło do kolejnego zainicjowania sprawy rozwodowej przez złożenie przez któregokolwiek z małżonków pozwu rozwodowego. Zawsze można złożyć kolejny pozew, gdyż poprzedni nie wywołuje już żadnych skutków prawnych po umorzeniu postępowania.

Gdy jesteś pozwanym

Gdy jesteś pozwanym, a rozwodu nie chcesz swoje stanowisko wyrażasz  w odpowiedzi na pozew poprzez złożenie w niej wniosku o oddalenie powództwa i uzasadniając swoje stanowisko. Oczywiście niezależnie od tego można spróbować porozumieć się z drugą stroną w kwestii cofnięcia pozwu i wyrażenia na to przez Ciebie zgody.

Brak skutecznego cofnięcia pozwu spowoduje prowadzenie postępowania dowodowego na okoliczność zaistnienia przesłanek rozwodu  i winy ( gdy choćby jedna ze stron o to wnosi lub jest wniosek o oddalenie powództwa ) doprowadzi do wydania wyroku w przedmiocie rozwodu. Może być to wyrok orzekający rozwód lub wyrok oddalający takie powództwo.

Zawieszenie postępowania

Ustawodawca przewidział też rozwiązania , które można określić jako tymczasowe. Sprawdzają się one w sytuacji, gdy strony nie mają pewności, czy rozwodu na tym etapie chcą, a jednocześnie nie ujawniają woli kończyć zainicjowanego już procesu rozwodowego, a więc nie chcą ze sprawy rozwodowej rezygnować.

W takiej sytuacji można zaproponować skorzystanie z możliwości zawieszenia postępowania. Inicjatywa powinna tutaj wyjść od obu stron poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do sądu, ale także sam sąd widząc szanse pojednania małżonków może postępowanie zawiesić z urzędu.

Podczas zawieszenia sprawa sobie spoczywa i aby ją uaktywnić, musisz złożyć wniosek o podjęcie postępowania. Jeśli tego nie zrobi żadna ze stron procesu rozwodowego z odpowiednim czasie postępowanie „umrze śmiercią naturalną” – sąd je sam umorzy.

Przyczyny utraty przez strony zainteresowania kontynuowaniem procesu rozwodowego mogą być różne. Małżonkowie mogą się kierować szczerą chęcią scalenia rodziny, ale też bywają sytuacje, kiedy za wnioskami procesowymi stoi wyłącznie taktyka procesowa jednego małżonka, dlatego polecam przemyślenie każdej decyzji procesowej i skonsultowanie jej z adwokatem specjalizującym się w rozwodach.

Opracowanie:

Adwokat Małgorzata Tokarz