Podział majątku w rozwodzie czy po rozwodzie?

Decyzja o rozwodzie pociąga za sobą konieczność uregulowania wielu kwestii na nowo.

Jedną z nich są losy majątku, jaki zgromadziło się w czasie trwania małżeństwa.

Wniesienie pozwu o rozwód a majątek wspólny

Samo wniesienie pozwu rozwodowego nie zmienia w żaden sposób statusu wspólnego majątku małżonków, potrzebna jest tu dodatkowa inicjatywa po stronie samych zainteresowanych.

Jakie mamy więc możliwości, aby dokonać podziału majątku przy okazji rozwodu?

Negocjacje w sprawie podziału majątku w rozwodzie tylko poza sądem

Podział majątku po rozwodzieDużo zależy od tego, czy jesteśmy w stanie wypracować z drugą stroną porozumienie w sprawie podziału majątku.

Często nawet sposób rozwiązania małżeństwa bywa pochodną uprzednio osiągniętego porozumienia w sprawie podziału majątku, choć oczywiście z punktu widzenia Sądu są to dwie odrębne kwestie. Sala sądowa to nie jest miejsce do negocjacji z drugim małżonkiem w kwestii podziału majątku, czy alimentów w zamian za rozwód bez orzekania o winie.

Jest jednak zrozumiałe, że podejmując decyzję o zmianie swojego życia osobistego, chcemy zamknąć także kwestie majątkowe, jakie łączyły nas z dotychczasowym małżonkiem, a satysfakcja przy podziale majątku spowoduje, że strony będą  bardziej skłonne do tego, aby zdecydować się na ugodowe rozstrzygnięcie także w sprawie samego rozwodu.

Wszelkie rozmowy warto przeprowadzić jednak poza sądem.

Adwokat przy podziale majątku

Istotnym czynnikiem sprzyjającym wypracowywaniu porozumienia jest skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, który poprowadzi w Twoim imieniu negocjacje z drugą stroną. Adwokat znając konkretną sytuację faktyczną  może przedstawić nawet kilka wariantów podziału majątku, by końcowo dobrać ten najbardziej korzystny w punktu widzenia interesu swojego Klienta.

Rozważ skorzystanie z usługi: adwokat od podziału majątku zwłaszcza wtedy, gdy druga strona ma już profesjonalnego pełnomocnika. Pamiętaj adwokat czy radca prawny żony czy męża nie jest Twoim pełnomocnikiem i nie zadba o Twój interes przy podziale majątku, mimo, że może przedstawić oczywiście wiele atrakcyjnych propozycji podziału Waszego majątku.

Osobiście uważam, iż udział po obu stronach  profesjonalnych pełnomocników w negocjacjach w zakresie podziału majątku przy okazji rozwodu zapewnia nie tylko pożądaną równowagę w ochronie interesów stron, ale także wydatnie przyspiesza komunikację, a tym samym osiągnięcie samego porozumienia.

Negocjacje okazały się owocne, uzgodniliśmy co i jak dzielić, co dalej?

Podział majątku w rozwodzie na zgodne żądanie małżonków

Po pierwsze w sprawie rozwodowej możemy złożyć żądanie podziału majątku. Wówczas, pod warunkiem, że dobrze to rozegramy, Wyrok rozwodowy może objąć także nasz majątek w tym znaczeniu, że poszczególne rzeczy ruchome i nieruchomości zostaną rozdzielone pomiędzy rozwiedzionych małżonków.

Choć formalnie wniosek o połączenie z rozwodem podziału majątku może złożyć każdy z małżonków, niezależnie od siebie, to aby sąd przystąpił do jego rozpoznania, to  jeszcze daleka droga.

Wysoce pożądane jest bowiem, aby było to żądanie uzgodnione z drugą stroną w każdym aspekcie, tzn. składu majątku wspólnego ( tzn. tego co uznajemy za wspólne ),  wartości poszczególnych rzeczy oraz samego sposobu podziału. Dobrze byłoby także, gdyby ogólnie nie był to zbyt skomplikowany podział, gdyż sąd ma duże pole do uchylenia się od rozpoznania takiego wniosku w rozwodzie, wystarczy, że powoła się na fakt, że przeprowadzenie podziału majątku spowoduje nadmierną zwłokę w postępowaniu.

Gdy tej pełnej zgody nie będzie, to sąd zwyczajnie nie zajmie się naszym majątkiem przy okazji rozwodu w ogóle, a samo żądanie podziału majątku pozostawi bez rozpoznania.

Umowa o podział majątku

Jeżeli chcemy, aby majątek został podzielony jeszcze nim zapadnie Wyrok rozwodowy  lub wolimy nie liczyć w tej kwestii dobrą wolę sądu przy okazji orzeczenia o rozwodzie, podziału majątku możemy dokonać w drodze zawarcia odpowiednich umów. Typową jest sytuacja, kiedy potrzebne będą  dwie takie umowy:

Najpierw umowa majątkowa małżeńska o zniesieniu wspólności ustawowej małżeńskiej w formie aktu notarialnego, która wprowadzi w to miejsce ustrój rozdzielności majątkowej.

Kolejną będzie już właściwa umowa o podział majątku prowadząca do wyjścia ze współwłasności rzeczy i  rozdzielająca poszczególne składniki majątkowe pomiędzy małżonków. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość to forma aktu notarialnego jest obowiązkowa, w innych wypadkach zasadniczo wystarczy forma pisemna.

Osobny podział majątku po rozwodzie.

Brak porozumienia co do podziału majątku i niezawarcie żadnych umów majątkowych małżeńskich powoduje konieczność trwania w ustroju majątkowym wspólności tegoż majątku aż do prawomocności Wyroku rozwodowego.

Jednym ze skutków prawnych  Wyroku rozwodowego jest ustanie ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej pomiędzy byłymi małżonkami. Po rozwodzie małżonkowie nabywają już nowe rzeczy indywidualnie, jednakże i tak pozostają nadal we współwłasności  zgromadzonych w czasie małżeństwa rzeczy. Przyznanie na wyłączną własność jednego z małżonków poszczególnych składników majątkowych stanowiących majątek wspólny wymaga założenia odrębnej sprawy o podział majątku przed sądem.

Autor Adwokat Małgorzata Tokarz

Zapisz