Jak sporządzić odpowiedź na wniosek o podział majątku?

Dzisiaj o tym jak odpowiednio zareagować na sprawę o podział majątku w Sądzie, jakie czynności należy podjąć na jej wstępnym etapie.

Jeśli wiesz, ze sprawa o podział majątku ma trafić do sądu, to oznacza, ze albo nie udało Wam się porozumieć albo druga strona taką wybrała drogę rozwiązania kwestii majątkowych.

Po pierwsze ustal czy sprawa o podział majątku jest w sądzie

Jeśli jesteś ciekawy/a, czy sprawa zainicjowana przez Twojego małżonka/ byłego małżonka została rzeczywiście skierowana do sądu możesz to sprawdzić w Sądzie podając dane stron i przypuszczalny rok wszczęcia postępowania, ustalisz sygnaturę sprawy, którą należy powoływać w każdym dalszym piśmie procesowym.

Do którego Sądu masz się udać w celu sprawdzenia tych danych?

Jak sporządzić odpowiedź na wniosek o podział majątku?Będzie to Sąd Rejonowy miejsce położenia majątku ( lub jego przeważającej części ), jeżeli natomiast wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków właściwym będzie sąd spadku. niezależnie od tego, co wchodzi w skład majątku i jaka jest wartość tego majątku. Kieruj się do wydziału cywilnego tego Sądu.

Dokładniej o właściwości Sądu w sprawach o podział majątku piszę tutaj https://malgorzatatokarz.pl/jak-sporzadzic-do-sadu-wniosek-o-podzial-majatku/

Dla ułatwienia można dodać, że zwykle przez jeden dzień w tygodniu sekretariaty sądów pracują dłużej, np. w Krakowie Sądy Rejonowe udzielają informacji w poniedziałki do godz. 18.

Gdy już wiesz, że sprawa jest wszczęta z informacji zasięgniętych w Sądzie, możesz opcjonalnie zamówić i zbadać akta, ale nie musisz składać żadnych pism dopóki nie zostanie Ci doręczony wniosek o podział majątku. Wcześniejsza informacja o treści wniosku może być pomocna dla omówienia strategii postępowania w tej sprawie z Twoim adwokatem, któremu chcesz zlecić sprawę o podział majątku..

Sąd najpierw bada czy wniosek nie ma braków formalnych i czy został należycie opłacony i dopiero potem przesyła go innym uczestnikom postępowania.

Doręczenie wniosku o podział majątku

Na Twój adres podany przez wnioskodawcę we wniosku zostanie skierowana korespondencja z Sądu , która z reguły zawiera:

 1. odpis wniosku o podział majątku wraz z załącznikami,
 2. wezwanie Sądu do ustosunkowania się do wniosku o podział majątku ( złożenia odpowiedzi na wniosek o podział majątku ) wraz z terminem zakreślonym do wniesienia tego pisma , które zawiera jednocześnie

zastrzeżenie, iż brak odpowiedzi w terminie zakreślonym przez Sąd może spowodować negatywne skutki dla strony, jakie , dowiesz się ze słów „ pod rygorem …..”

 1. „Sąd wzywa do złożenia odpowiedzi na wniosek w terminie 14 dni pod rygorem pominięcia stanowiska/zwrotu pisma wniesionego po terminie”.
 2. inne wezwania Sądu, np. o dostarczenie dowodu, o odpowiedź w bardzie szczegółowej kwestii
 3. pouczenia dla strony postępowania – to te kilka kartek drobnym drukiem, których zwykle strony nie czytają, a które zawierają wskazówki co do przebiegu postępowania, wymienienie praw i obowiązków jego uczestników.

Moment doręczenia wniosku o podział majątku jest bardzo ważny.

Dokładnie odnotuj datę odebrania korespondencji z Sądu, od tej daty biegnie termin sądowy do złożenia odpowiedzi na wniosek o podział majątku. Jeżeli ktoś z domowników odebrał list, ustał, kiedy to faktycznie nastąpiło. Możesz posiłkować się numerami przesyłki sądowej umieszczonych na kopercie  śledząc ją na stronach trakingowych Poczty Polskiej.

Adwokat Kraków podział majątku

Doręczenie wniosku o podział majątku to  także najlepszy moment, aby udać się do adwokata specjalizującego się w sprawach o podział majątku na konsultację i rozważenie skorzystania z zastępstwa procesowego w takiej sprawie.

W czym może pomóc Ci adwokat w sprawie o podział majątku?

 • ustali z Tobą cel postępowania uwzględniający Twój osobisty interes,
 • od razu na początku procesu obierze optymalną strategię postępowania przy podziale majątku , aby zrealizować Twoje cele
 • ustali poprzez zadawanie Ci konkretnych pytań, co rzeczywiście wchodzi w skład majątku i powinno być objęte postępowaniem, jakiej jest wartości
 • przestawi Ci wszystkie opcje podziału majątku z uwzględnieniem kosztów postępowania
 • podpowie jakie roszczenia masz związane z podziałem majątku do strony przeciwnej, co pozwoli Ci świadomie zdecydować, z których z nich chcesz skorzystać
 • zaproponuje skorzystanie z pozaprocesowych możliwości rozwiązania problemu prawnego podziału majątku,
 • poprowadzi profesjonalne negocjacje z drugą stroną i jej pełnomocnikiem zapewniając Ci równowagę w tych rozmowach,
 • zaproponuje rozwiązania, które pozwolą zaoszczędzić zbędne koszty i przyspieszyć postępowanie,
 • oceni realne szanse realizacji Twoich zamierzonych celów postępowania,
 • odpowie na Twoje pytania i wątpliwości,
 • zareaguje w terminie na wniosek o podział majątku sporządzając profesjonalne pismo procesowe odpowiedź na wniosek i dalsze pisma procesowe, jakie okażą się celowe w związku z wszczętym postępowaniem o podział majątku
 • będzie Cię reprezentował na rozprawach i uczestniczył we wszystkich czynnościach procesowych, np. przy przesłuchaniach świadków, biegłych

Jeżeli bierzesz pod uwagę zlecenie sprawy lub sporządzenia pisma procesowego dotyczącego podziału majątku adwokatowi, to udaj się na wizytę do kancelarii adwokackiej możliwie jak najwcześniej od otrzymania dokumentów z Sądu, nie zwlekaj do ostatnich dni, sporządzenie odpowiedzi na wniosek jest skomplikowane i czasochłonne, może wymagać zgromadzenia dodatkowych informacji i dowodów, dlatego nie jest z reguły możliwe sprostanie temu w ciągu 1-2 dni. Zależy przecież wszystkim, aby pismo w Twoim imieniu było sporządzone rzetelnie i z największą starannością przedstawiało Twoje stanowisko procesowe w sprawie o podział majątku i było podbudowane odpowiednimi wnioskami dowodowymi.

Decydując się na sporządzenie odpowiedzi na wniosek o podział majątku samodzielnie w piśmie podaj:

 • adresata odpowiedzi na wniosek, czyli właściwy Sąd Rejonowy, który wezwał Cię do złożenia pisma, np. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Wydział I Cywilny
 • sygnaturę sprawy, wskazówka: sygnatura zawiera litery „ ..Ns…/…”
 • strony postępowania i ich adresy, numery PESEL, telefony i maile
 • to, o co konkretnie wzywa Cię dany Sąd, trzeba dokładnie czytać wezwanie, aby na nie precyzyjnie odpowiedzieć,
 • określ wartość majątku wspólnego, napisz czy zgadzasz się z podaną przez wnioskodawcę wartością tego majątku, czy też nie,
 • określić tytuł pisma – „ odpowiedź na wniosek o podział majątku wspólnego”, „odpowiedź na wniosek o dział spadku”, „odpowiedź na wniosek o zniesienie współwłasności”
 • podaj zdarzenie prawne, z którego wynika wspólność praw do danej rzeczy lub grupy rzeczy ( majątku ). Takim zdarzeniem jest np. nabycie rzeczy na współwłasność ( potocznie mówiąc „w ułamkach” ), nabycie rzeczy w trakcie małżeństwa w którym obowiązywał i ustał ustrój wspólności ustawowej, współwłasność powstała w wyniku dziedziczenia
 • w razie potrzeby załącz dokumenty potwierdzające wspólność praw, np. odpis z księgi wieczystej nieruchomości, umowa wspólnego nabycia danej rzeczy, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia
 • w razie potrzeby załącz dokumenty potwierdzające ustanie wspólności ustawowej pomiędzy małżonkami, np. Wyrok rozwodowy, separacyjny, znoszący wspólność ustawową, umowę majątkową małżeńską ( intercyzę )
 • określ skład majątku wspólnego, czyli jakie przedmioty, rzeczy i prawa stanowią majątek wspólny Twoim zdaniem. Zasadą jest przy tym objęcie podziałem wszystkich składników majątku wspólnego przy sądowym podziale majątku i sąd będzie dążył do całościowych ustaleń w tym przedmiocie
 • określ wartość poszczególnych składników majątku wspólnego
 • napisz, z którymi konkretnie faktami podanymi we wniosku o podział majątku się zgadzasz, a z którymi nie, podaj własne twierdzenia, fakty oraz zaproponuj dowody na poparcie swojego stanowiska,
 • określ swoją propozycję co do sposobu podziału majątku i ją uargumentuj, możesz zaproponować w zależności od swojej propozycji ewentualne spłaty, dopłaty, ich terminy, wtedy wykaż możliwości ich dokonania
 • zawnioskuj w zależności od celowości ewentualne opinie biegłych, np. co do sposobu fizycznego podziału nieruchomości, wyodrębnienia w niej samodzielnych lokali mieszkalnych lub użytkowych, oszacowania rzeczy ruchomych i nieruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego
 • ewentualnie pomocne może być wskazanie świadków do przesłuchania na okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia – należy podać imiona i nazwiska tych osób i ich adresy i wskazać jakie konkretnie fakty mogą potwierdzić
 • wniosek o przesłuchanie stron na konkretne fakty istotne dla dokonania konkretnego podziału majątku
 • poinformuj Sąd, czy próbowałeś ugodowo rozwiązać sprawę ze stroną przeciwną, czy toczyło się postępowanie mediacyjne
 • podpisz pismo
 • wymienień załączniki składanych wraz z odpowiedzią na wniosek o podział majątku

ponadto w zależności od konkretnej sytuacji procesowej można rozważyć zawarcie w odpowiedzi na wniosek

 • żądania ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym
 • innych roszczenia tzw. okołopodziałowych np. nakładów na majątek wspólny z majątku osobistego małżonka

Odpowiedź na wniosek o podział majątku składasz do Sądu w 2 egzemplarzach  – jeden dla Sądu i jeden dla strony przeciwnej.

Braki formalne odpowiedzi na wniosek są naprawialne ( Sąd wzywa o ich usuniecie ), ale ich popełnienie wydłuża bardzo sprawę,, która jest czasochłonna ze swej natury. Jeśli interesuje Cię ile potrwa podział majątku zajrzyj tutaj https://malgorzatatokarz.pl/ile-potrwa-podzial-majatku/.

Inne moje publikacje dotyczące spraw o podział majątku znajdziesz pod linkami:

https://malgorzatatokarz.pl/ile-potrwa-podzial-majatku/

https://malgorzatatokarz.pl/podzial-majatku-w-rozwodzie-czy-po-rozwodzie/

https://malgorzatatokarz.pl/czy-sad-moze-zmusic-do-sprzedazy-mieszkania-w-trakcie-podzialu-majatku/

https://malgorzatatokarz.pl/podzial-majatku-po-rozwodzie-co-w-przypadku-wspolnych-dlugow/

https://malgorzatatokarz.pl/dochody-malzonkow-a-majatek-wspolny/

https://malgorzatatokarz.pl/dziedziczenie-majatku-kilka-slow-o-zachowku/

Jak widać nie jest łatwe samodzielne prowadzenie takich postępowań dlatego rekomenduje się skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej doświadczonej w podziałach majątku kancelarii adwokackiej.

Autor:
Małgorzata Tokarz – podział majątku Kraków