Jak sporządzić do Sądu wniosek o podział majątku?

Wniosek o podział majątku możesz sporządzić sam, choć sprawy o podział majątku są skomplikowane nie tylko formalnie, ale także merytorycznie, dlatego rekomenduje się przed podjęciem kroków prawnych zasięgnąć co najmniej porady prawnej u adwokata specjalizującego się w sprawach o podział majątku. Optymalnie jest, kiedy masz od początku profesjonalną pomoc prawną przy podziale majątku i już pismo inicjujące postępowanie ( wniosek o podział majątku ) jest prawidłowo sporządzone w Twoim imieniu. Konsultacja z adwokatem przy sprawie o podział majątku pozwoli opracować optymalną strategię postępowania w zależności od rozwoju sytuacji procesowej. Adwokat przy przyjmowaniu prawy o podział majątku pouczy się Cię również o orientacyjnych kosztach sądowych, z jakimi musisz liczyć się przy konkretnym podziale, w zależności od skomplikowania danej sprawy, rodzaju i ilości kwestii spornych przy podziale.

Może też po takiej bezpośredniej rozmowie z adwokatem w sprawie podziału majątku okazać się, że są tańsze i szybsze sposoby rozwiązania Twojego problemu niż postępowanie sądowe. Wiele spraw jest inicjowanych do Sądu przedwcześnie, a wynika to z błędnego przeświadczenia, że nie warto rozmawiać z drugą stroną, bo i tak na nic się nie zgodzi. Czasem udział profesjonalnych pełnomocników zwłaszcza po obu stronach pozwala na obniżenie emocji stron, poznanie realnych oczekiwań co do podziału majątku i dokonanie ustaleń satysfakcjonujących obie strony bez potrzeby wnoszenia sprawy do sądu.

Jeśli jednak chcesz sam taki wniosek sporządzić, to:

Ustal, który sąd będzie właściwy do prowadzenia sprawy o podział majątku.

Od razu można powiedzieć, że zawsze będzie to Sąd Rejonowy, jest to tzw. właściwość rzeczowa niezależnie od tego, co wchodzi w skład majątku i jaka jest wartość tego majątku.

Teraz musimy ustalić, który Sąd Rejonowy dla naszej sprawy będzie miejscowo właściwy, tutaj rozstrzygające będzie miejsce położenia majątku ( lub jego przeważającej części ), jeżeli natomiast wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków właściwym będzie sąd spadku.

Jeśli chodzi o Sądy Rejonowe w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie informacje znajdziesz tutaj http://www.krakow.so.gov.pl/informacje-o-wlasciwosci-miejscowej-i-rzeczowej-sadu-i-wydzialow,m,mg,220

Wniosek należy kierować do Wydziału Cywilnego w danym Sądzie Rejonowym, czasem tych wydziałów jest kilka, dlatego trzeba ustalić jaki jest zakres właściwości konkretnego wydziału ( np. na podstawie informacji na stronie internetowej danego Sądu Rejonowego lub kontakt telefoniczny z sekretariatem lub Biurem Obsługi Interesanta ), np. w Krakowie w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia mamy dwa wydziały cywilne, Wydział I Cywilny i Wydział VI Cywilny.

Nie martw się jeśli sprawę skierujesz do niewłaściwego sądu lub wydziału, sąd do którego skierowałeś wniosek, jeśli stwierdzi, że nie jest właściwy przekaże ją odpowiedniemu sądowi, choć może to bardzo przedłużyć i tak czasochłonne postępowanie o podział majątku.

Złóż prawidłowy wniosek o podział majątku do Sądu

Podział majątku rozpoczyna się złożeniem stosownego wniosku do Sądu, w którym należy wskazać:

 • adresata wniosku, czyli właściwy miejscowo Sąd Rejonowy
 • strony postępowania i ich adresy, numery PESEL, telefony i maile
 • określić wartość majątku wspólnego, która będzie stanowić tzw. wartość przedmiotu sporu/ postępowania
 • określić tytuł wniosku – „wniosek o podział majątku wspólnego”, o „dział spadku”, „zniesienie współwłasności”
 • podać zdarzenie prawne, z którego wynika wspólność praw do danej rzeczy lub grupy rzeczy ( majątku ). Takim zdarzeniem jest np. nabycie rzeczy na współwłasność ( potocznie mówiąc „w ułamkach” ), nabycie rzeczy w trakcie małżeństwa w którym obowiązywał i ustał ustrój wspólności ustawowej, współwłasność powstała w wyniku dziedziczenia
 • dokumenty potwierdzające wspólność praw, np. odpis z księgi wieczystej nieruchomości, umowa wspólnego nabycia danej rzeczy, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia
 • dokumenty potwierdzające ustanie wspólności ustawowej pomiędzy małżonkami, np. Wyrok rozwodowy, separacyjny, znoszący wspólność ustawową, umowę majątkową małżeńską ( intercyzę )
 • określić skład majątku wspólnego, czyli jakie przedmioty, rzeczy i prawa stanowią majątek wspólny zdaniem wnioskodawcy zasadą jest przy tym objęcie podziałem wszystkich składników majątku wspólnego przy sądowym podziale majątku i sąd będzie dążył do całościowych ustaleń w tym przedmiocie
  określić wartość poszczególnych składników majątku wspólnego
 • określić swoją propozycję co do sposobu podziału majątku i ją uargumentować, zaproponować ewentualne spłaty, dopłaty, ich terminy, wykazać możliwości ich dokonania
 • zawnioskować ewentualne opinie biegłych, np. co do sposobu fizycznego podziału nieruchomości, wyodrębnienia w niej samodzielnych lokali mieszkalnych lub użytkowych, oszacowania rzeczy ruchomych i nieruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego
 • ewentualnie pomocne może być wskazanie świadków do przesłuchania na okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia – należy podać imiona i nazwiska tych osób i ich adresy i wskazać jakie konkretnie fakty mogą potwierdzić
 • wniosek o przesłuchanie stron na konkretne fakty istotne dla dokonania konkretnego podziału majątku
 • poinformować Sąd, czy próbowałeś ugodowo rozwiązać sprawę ze stroną przeciwną, czy toczyło się postępowanie mediacyjne
  podpis wnioskodawcy
 • wymienienie załączników składanych wraz z wnioskiem

Ponadto w zależności od konkretnej sytuacji procesowej można rozważyć

 • żądanie ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym
 • inne roszczenia tzw. okołopodziałowe np. nakłady jednej osoby na majątek wspólny z majątku osobistego małżonka

Wniosek składasz do Sądu w 2 egzemplarzach – jeden dla Sądu i jeden dla strony przeciwnej.

Braki formalne wniosku są naprawialne ( Sąd wzywa o ich usuniecie ), ale ich popełnienie wydłuża bardzo sprawę,, która jest czasochłonna ze swej natury. Jeśli chcesz wiedzieć ile potrwa podział majątku zajrzyj tutaj https://malgorzatatokarz.pl/ile-potrwa-podzial-majatku/

Sporządzenie dobrego wniosku nie jest łatwe i wymaga doświadczenia w sprawach o podział majątku, dział spadku, zniesienie współwłasności. Trzeba pamiętać, że na samym wniosku sprawa się nie kończy, nie wszystko da się potem poprawić i pewne czynności procesowe lub ich brak mogą wywołać nieodwracalne skutki dla zainteresowanego, dlatego rozważ reprezentację w sprawie o podział majątku przez adwokata.

Opłać wniosek

Sąd nie podejmie żadnej czynności merytorycznej bez uiszczenia opłaty. Potwierdzenie uiszczenia opłaty możesz złożyć wraz z wnioskiem o podział majątku lub czekać na wezwanie Sądu. Wysokość opłaty zależy od tego czy podział jest zgodny ( 300 zł ) czy też nie ( 1000 zł ). Nie są to jednak z reguły wszystkie koszty, jakich możesz się spodziewać w sądzie.

Opłatę możesz uiścić elektronicznie, przelewem na konto sądu lub na miejscu w kasie sądu lub opłatomacie

Jeśli interesuje Cię temat podziału majątku to zachęcam do zapoznania się z innymi moimi publikacjami na ten temat na blogu:

https://malgorzatatokarz.pl/ile-potrwa-podzial-majatku/

https://malgorzatatokarz.pl/podzial-majatku-w-rozwodzie-czy-po-rozwodzie/

https://malgorzatatokarz.pl/czy-sad-moze-zmusic-do-sprzedazy-mieszkania-w-trakcie-podzialu-majatku/

https://malgorzatatokarz.pl/podzial-majatku-po-rozwodzie-co-w-przypadku-wspolnych-dlugow/

https://malgorzatatokarz.pl/dochody-malzonkow-a-majatek-wspolny/

https://malgorzatatokarz.pl/dziedziczenie-majatku-kilka-slow-o-zachowku/

Autor:
Małgorzata Tokarz – Adwokat Kraków podział majątku